De Ganzenhoeve V.o.f.
Ganzenweg 9 - 4041 AX - Kesteren
E-mail: info@zorgboerderij-deganzenhoeve.nl
Tel. 06 - 2384 6703 / 0488 - 48 13 23

Privacy beleid

Het privacybeleid 

Als u gebruik gaat maken van onze diensten en faciliteiten of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons.
 
Voor ons is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang. Wij respecteren uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb), alsmede de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige wet- en/of regelgeving gericht op de bescherming van persoonsgegevens.
 
Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daartoe geautoriseerd zijn en slechts voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Daarbij zorgen wij voor passende organisatorische en technische maatregelen die waarborgen dat persoonsgegevens passend worden beveiligd en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 
Doeleinden van de gegevensverwerkingen
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om
  • Gedegen begeleiding te bieden. Hiervoor hebben wij informatie nodig.
  • Te voldoen aan de eisen van het declaratie-proces.
 Welke gegevens worden verwerkt
 
  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummers)
  • Nummer identiteitsbewijs en geldigheidsdatum
  • BSN
  • Gegevens die betrekking hebben op de hulpvraag van de deelnemers
 
Wij streven er naar uitsluitend de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel te verwerken. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
 
Zorgboerderij de Ganzenhoeve verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een intakegesprek heeft gehad. De informatie wordt opgeslagen in de beveiligde computer en vervolgens in het zorgloket overgezet.
 
De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang de betreffende informatie naar de aard ervan noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.
 
Rechten
Wij streven ernaar uw rechten te respecteren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk de verzoeken tot uitoefening van die rechten te honoreren. Onder rechten worden verstaan: het recht op informatie, op inzage, op rectificatie, op vergetelheid, op beperking van de verwerking, op overdracht van uw gegevens en recht van bezwaar.
 
Wilt u inzage/ kopie of correctie van uw gegevens doorgeven, dan kunt u dat als volgt melden: 06-23846703. Bij correcties dient u dit schriftelijk te doen.  Mailen naar: deganzenhoeve@kliksafe.nl. U ontvangt dan een formulier om uw verzoek in te dienen.
Wilt u uw dossier laten verwijderen of heeft u een ander verzoek, dien het dan schriftelijk in bij H. Berends, de functionaris gegevensbescherming.
 
Privacybeleid
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar ons (onderstaand) privacy beleid.
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.
 
Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via het emailadres:                        deganzenhoeve@kliksafe.nl
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Het Privacybeleid schrijft voor hoe de Ganzenhoeve met de
persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die zij begeleid.
 
Privacybeleid:
De zorgboerderij begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, functioneringsplan, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer van belang is bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen.
Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.
Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf (op aanvraag) en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke, de zorgboer(in), die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft.
 
Toestemming geven:
Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer, (ouders/wettelijke vertegenwoordigers)
 
Rechten van deelnemers:
Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit (met een geldig legitimatiebewijs) aangeven bij de zorgboer(in).
 
Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:
Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De zorgboer(in) heeft alleen toegang tot het gebruik van de persoonsdossiers. Mocht het in het belang van deelnemer nodig zijn, dat externe deskundige het dossier moet inzien m.b.t. de begeleiding van de cliënt (of bij een audit) dan tekent deelnemer of diens ouders/wettelijke vertegenwoordiger een machtiging voor deze toegang door derden.